อาจารย์สาชาวิชาสถิติประยุกต์อาจารย์สาชาวิชาสถิติประยุกต์


ชื่อ-นามสกุล     อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช
ตำแหน่ง              หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์
วุฒิการศึกษา    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555
                               วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2547
                               วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยอันดับ 2 สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2545
ผลงานทางวิชาการ  
                              Darika Yamrubboon, Winai Bodhisuwan, Chookait Pudprommarat and Luckana Saothayanun, The Negative Binomial-Sushila Distribution with Application in Count Data Analysis. Thailand Statistician Volume 15, Number 1 pp. 67-77.
                              Chookait Pudprommarat and Kemmawadee Preedalikit. (2018). A New Mixture Lomax Distribution and Its Application", Suan Sunandha Science and Technology Journal , Volume 5, Number 1 pp. 13-20.
                              Chookait Pudprommarat. (2018). Zero - One Inflated Poisson - Sushila Distribution and Its Application. The15th International Conference, Hamburg, Germany.
Website  : http://www.elsci.ssru.ac.th/chookait
e-mail   :  chookait.pu@ssru.ac.thชื่อ-นามสกุล     ผู้ช่วยสาสตราจารย์ อดิศัย โทวิชา
ตำแหน่ง              อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติประยุกต์
วุฒิการศึกษา    พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ พ.ศ.2538
                               การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน) พ.ศ.2525 
ผลงานทางวิชาการ  
                               อดิศัย โทวิชา. (2560). แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสู่องค์กรสุขภาวะ. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
                               อดิศัย โทวิชา. (2560). อัตลักษณ์กับการจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
                              Adisai Thovicha and Nich Wongsongja (2018). The Opinion in continuing graduate studies at faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University, The 2018 ICBTS International Academic Multidiscipline Research Conference, Oslo, Norway.
Website  : http://www.elsci.ssru.ac.th/adisai
e-mail   :  adisai.th@ssru.ac.thชื่อ-นามสกุล    อาจารย์ กัญญา บวรโชคชัย
ตำแหน่ง             อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติประยุกต์
วุฒิการศึกษา   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2545
                              วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยอันดับ 2 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2541
ผลงานทางวิชาการ  

                              กัญญา บวรโชคชัย และสมฤดี พงษ์เสนา. (2560). การพยากรณ์มูลค่าการนำเข้าถ่านหินในทวีปเอเชีย. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนยี ระดับชาติครั้งที่ 1 "การสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0”. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
                              กัญญา บวรโชคชัย และสมฤดี พงษ์เสนา. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนยี ระดับชาติครั้งที่ 1 "การสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0”. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
Website  : http://www.elsci.ssru.ac.th/kunya_bo
e-mail   :  kunya.bo@ssru.ac.th
ชื่อ-นามสกุล    ผู้ช่วยศาสจราจารย์ ดร.ปิยดา วงศ์วิวัฒน์
ตำแหน่ง            อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติประยุกต์ / หัวหน้าแขนงวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ
วุฒิการศึกษา  Doctor of Philosophy in Statistics  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2556
                             วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2547
 ผลงานทางวิชาการ  
                            Thawatchai Piyanonthaya, Duangsamorn Rungsawanpho and Piyada Wongwiwat. (2021). Factors influencing the sustainable flood prevention in Bangkok, Thailand. PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021) 58 (4), 2040-2045
                            ปิยดา วงศ์วิวัฒน์ และชาญเดช เจริญวิริยะกุล (2562). การเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา. Journal of the Association of Researchers 24 (3), 348-361
Website  : http://www.elsci.ssru.ac.th/piyada_wo
e-mail   piyada.wo@ssru.ac.thชื่อ-นามสกุล    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมฤดี พงศ์เสนา
ตำแหน่ง             อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติประยุกต์
วุฒิการศึกษา   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ พ.ศ.2547
                              วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2542
ผลงานทางวิชาการ  
                              กัญญา บวรโชคชัย และสมฤดี พงษ์เสนา. (2560). การพยากรณ์มูลค่าการนำเข้าถ่านหินในทวีปเอเชีย. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนยี ระดับชาติครั้งที่ 1 "การสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0”. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
                             กัญญา บวรโชคชัย และสมฤดี พงษ์เสนา. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนยี ระดับชาติครั้งที่ 1 "การสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0”. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
Website  : http://www.elsci.ssru.ac.th/somruedee_po
e-mail  somruedee.po@ssru.ac.th


ชื่อ-นามสกุล      อาจารย์ ดร.ณัฐณิชา กลีบบัวบาน
ตำแหน่ง