ประวัติความเป็นมา


ปัจจุบันภาควิชาสถิติประยุกต์ได้พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของภาควิชาฯ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ก่อตั้งมาเพื่อดำเนินการปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุ ประสงค์ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ซึ่งวัตถุประสงค์ของสาขาวิชาฯ ประกอบด้วยรายละเอียด หลักๆ ดังนี้

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการประยุกต์สามารถใช้ความรู้ทาง สถิติไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพสาขาต่างๆตามความต้องการของสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการทำงานวิจัย สามารถศึกษาต่อใน ระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาสถิติ
    หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง กรรมการที่ ปรึกษาช่วยที่ปรึกษา ประธานกรรมการเลขานุการผู้ช่วยเลขานุการกรรมการ
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถครองตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ
  4. เพื่อสอนบริการวิชาพื้นฐานด้านสถิติแก่นักศึกษาของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
  5. เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านสถิติทั้งภายในสถาบันฯ และหน่วยงานหรือบุคคล ทั่วไปในสังคม
  6. เพื่อทำงานด้านการวิจัย