งานวิจัยของนักศึกษาปีการศึกษา 2558


ลำดับที่ชื่องานวิจัยชื่อนักศึกษาดาวน์โหลดบทคัดย่อ
1ความพึงพอใจของผู้เช่าพระเครื่องในสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วานธรรมรัตน์ นิลอำพรfn5801.pdf
2ตัวแบบการพยากรณ์รายได้จากการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลพิมใจ  จำปาศรีfn5802.pdf
3ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันเบนซิน95และแก๊สโซฮอล์91ในประเทศไทย จริยา  หลิมพิชัยfn5803.pdf
4ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามกีฬาแห่งชาติรัฐพงษ์ พูลพรfn5804.pdf
5ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่นพรพิมล ดวนสงู fn5805.pdf
6ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานุชิต ประดิษฐสรfn5806.pdf
7ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล
ฉัตรกาล สืบต้อย
fn5807.pdf
8ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสถานีรถไฟหัวลำโพง
นฤมล แอบสุข
fn5808.pdf