ห้องปฏิบัติการ


ห้องโปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ ห้อง 26202 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี