หน้าหลัก > กิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นักศึกษาสาขาสถิติประยุกต์ เข้าร่ามการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั ...
5 มี.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการพัฒนาสังคมผู้ด้อยโอกาส เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของนักศึกษา
นักศึกษาสาขาสถิติประยุกต์ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสังคมผู้ด้อยโอกาส เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของนักศึกษา ณ ...
13 มี.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
มูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
กิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะ
นักศึกษาสาขาสถิติประยุกต์ จัดกิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ...
13 มี.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการสถิติวิชาการสัมพันธ์และแนะแนวการประกอบอาชีพ
นักศึกษาสาขาสถิติประยุกต์เข้าร่วมโครงการ สถิติวิชาการสัมพันธ์และแนะแนวการประกอบอาชีพ เพื่อให้นักศึกษ ...
16 มี.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการศึกษาดูงาน
นักศึกษาสาขาสถิติประยุกต์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื ...
20 มี.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
งานบายศรีสู่ขวัญสาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2562
...
14 ส.ค. 62 - 31 ธ.ค. 66
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กิจกรรมปัจจุบัน