หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์

admin stat
2023-12-17 10:00:04

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปี 4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติมีวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 - "การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อก้าวสู่การประกอบอาชีพในสถานประกอบการชั้นนำ" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

- "การยื่นคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการขอสำเร็จการศึกษา" โดย คุณวรงค์ ชื่นครุฑ หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา

- "โครงการ FPT Global Internship” ณ ประเทศเวียดนาม โดย ตัวแทนจากบริษัท FPT Software

- "การเขียน Resume และ การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน" โดย คุณภูสิทธิ์ วัตสัล จาก บริษัท Krungsri Consumer 

- "เส้นทางสู่การเป็น Developer และสายงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดย คุณสุทธิชัย ภวโภคาภินันท์ จาก บริษัท “Living Mobile co, ltd.”

จัด ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา